ജില്ലയെക്കുറിച്ച്

കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന പേര് ജില്ലയുടെ ഹൃദയഭാഗമായ  കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് . കണ്ണൂർ എന്ന പേര് പുരാതന ഗ്രാമമായ കാനത്തൂരിൽ  നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് .കണ്ണൂർ എന്ന പേര് പുരാതന ഗ്രാമമായ കാനത്തൂർ എന്ന പേരിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും കണ്ണൂർ നഗര സഭയിലെ ഒരു വാർഡിനു കാനത്തൂർ എന്ന പേരുണ്ട്.  കണ്ണന്റെ (കൃഷ്ണൻ) ഊര്  എന്നത് ലോപിച്ചു കണ്ണൂർ ആയതാണെന്നും ഭാഷ്യമുണ്ട്. കടലായി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം  കടലായി കോട്ടയിലെ പ്രതിഷ്ഠ ആണ് എന്നത് ഈ നിർവചനത്തിനു  ഊന്നൽ നൽകുന്നു

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഡോക്യുമെന്ററി – മാതൃക ബൂത്ത്‌ 148/06 ഇരിക്കൂര്‍ എല്‍ എ സി

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ടി വി സുഭാഷ്‌ ഐ എ എസ്