ആരോഗ്യം

ആരോഗ്യ സേവന ഡയറക്ടർ (ഡിഎച്ച്എസ്)

ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് സമാനമാണ്. സഹസ്രാബ്ദ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ കേരളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ ജനന-മരണനിരക്ക്, അതിവേഗം കുറയുന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക്, കുടുംബ ആസൂത്രണ രീതികളെ അംഗീകരിയ്ക്കുകയും ഉയർന്ന ആയുസ്സിന്റെ വർധന എന്നിവയുമുണ്ട്.

ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, എല്ലാവർക്കും താങ്ങാവുന്ന വിലയും, സ്വീകാര്യവുമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പകർച്ചവ്യാധി, സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ, ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ, ദുരന്തനിവാരണ മാനേജ്മെന്റ്, ആരോഗ്യകരമായ മലിനീകരണ സൌജന്യ പരിസ്ഥിതി തടയുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം, മാനേജ്മെന്റ്, എന്നിവയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ദൗത്യം. വിവിധ ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇക്വിറ്റി, ഇന്റർ ഡിക്റ്ററൽ കോർഡിനേഷൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കാളിത്തം എന്നീ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്.

വിലാസം

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആരോഗ്യം

വിലാസം : കളക്ട്രേറ്റ് റോഡ് , താവക്കര , കണ്ണൂര്‍ , കേരളം – 670002

ഫോൺ: 0497 270 0194