പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
ഇരിട്ടി,മട്ടന്നൂർ നഗരസഭകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ളവിതരണ പദ്ധതിക്കായി കീഴൂർ വില്ലേജിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

ഇരിട്ടി,മട്ടന്നൂർ നഗരസഭകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ളവിതരണ പദ്ധതിക്കായി കീഴൂർ വില്ലേജിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

08/11/2019 29/02/2020 കാണുക (385 KB)
പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹ്യപ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ

പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹ്യപ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ

06/11/2019 29/02/2020 കാണുക (528 KB)
പാനൂർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി RFCTLARR Act ,2013 സെക്ഷൻ 4 (1) പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം

പാനൂർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി RFCTLARR Act ,2013 സെക്ഷൻ 4 (1) പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം

05/11/2019 29/02/2020 കാണുക (270 KB)
RFCTLARR Act 2013 സെക്ഷൻ 4 (1) പ്രകാരം എ.കെ.ജി സ്മൃതി മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ മക്രേരി വില്ലേജിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

RFCTLARR Act 2013 സെക്ഷൻ 4 (1) പ്രകാരം എ.കെ.ജി സ്മൃതി മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ മക്രേരി വില്ലേജിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

05/11/2019 29/02/2020 കാണുക (302 KB)
കേന്ദ്രിയവിദ്യാലയം നിർമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ കതിരൂർ വില്ലേജിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം

കേന്ദ്രിയവിദ്യാലയം നിർമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ കതിരൂർ വില്ലേജിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം

05/11/2019 30/11/2020 കാണുക (361 KB)
കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ മേലെ ചൊവ്വയിൽ അണ്ടർപാസ് നിർമിക്കുന്നതിന് എളയാവൂർ,കണ്ണൂർ വില്ലേജുകളിൽ RFCT LARR Act ,2013 സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ മേലെ ചൊവ്വയിൽ അണ്ടർപാസ് നിർമിക്കുന്നതിന് എളയാവൂർ,കണ്ണൂർ വില്ലേജുകളിൽ RFCT LARR Act ,2013 സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

29/10/2019 29/02/2020 കാണുക (1 MB)
കേരള പുനർനിർമാണം – ഇരിട്ടി താലൂക്ക് – പ്രളയം 2018

കേരള പുനർനിർമാണം – ഇരിട്ടി താലൂക്ക് – പ്രളയം 2019

21/10/2019 29/02/2020 കാണുക (1 MB)
കേരള പുനർനിർമാണം -തളിപ്പറമ്പ താലൂക്ക്-പ്രളയം 2018

കേരള പുനർനിർമാണം -തളിപ്പറമ്പ താലൂക്ക്-പ്രളയം 2018

19/10/2019 31/01/2020 കാണുക (922 KB)
കേരള പുനർനിർമാണം -തലശ്ശേരി താലൂക്ക്-പ്രളയം 2018

കേരള പുനർനിർമാണം -തലശ്ശേരി താലൂക്ക്-പ്രളയം 2018

19/10/2019 31/01/2020 കാണുക (722 KB)
Rebuild Kerala-Thalassery Taluk -Flood-2018

Rebuild Kerala-Thalassery Taluk -Flood-2018

19/10/2019 31/01/2020 കാണുക (722 KB)
കേരള പുനർനിർമാണം -പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക്-പ്രളയം 2018

കേരള പുനർനിർമാണം -പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക്-പ്രളയം 2018

19/10/2019 31/01/2020 കാണുക (302 KB)
കേരള പുനർനിർമാണം -കണ്ണൂർ താലൂക്ക്-പ്രളയം 2018

കേരള പുനർനിർമാണം -കണ്ണൂർ താലൂക്ക്-പ്രളയം 2018

19/10/2019 31/01/2020 കാണുക (91 KB)
പിണറായി പഞ്ചായത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ,ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്ക്,ഫയർസ്റ്റേഷൻ,പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

പിണറായി പഞ്ചായത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ,ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്ക്,ഫയർസ്റ്റേഷൻ,പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

26/09/2019 31/12/2019 കാണുക (270 KB)
കിൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിനായി പടിയൂർ,കള്ളിയാട് വില്ലേജുകളിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

കിൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിനായി പടിയൂർ,കള്ളിയാട് വില്ലേജുകളിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

26/09/2019 31/12/2019 കാണുക (188 KB)
കിൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിനായി കീഴല്ലൂർ,പടുവിലായി,അഞ്ചരക്കണ്ടി വില്ലേജുകളിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

കിൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിനായി കീഴല്ലൂർ,പടുവിലായി,അഞ്ചരക്കണ്ടി വില്ലേജുകളിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

26/09/2019 31/12/2019 കാണുക (93 KB)
കൂടാളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ബങ്കണപ്പറമ്പ് മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം

കൂടാളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ബങ്കണപ്പറമ്പ് മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം

20/09/2019 31/12/2019 കാണുക (292 KB)
തലശ്ശേരി – വളവുപാറ റോഡ് വികസനത്തിനായി തിരുവങ്ങാട് ,എരഞ്ഞോളി വില്ലേജുകളിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം

തലശ്ശേരി – വളവുപാറ റോഡ് വികസനത്തിനായി തിരുവങ്ങാട് ,എരഞ്ഞോളി വില്ലേജുകളിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം

18/09/2019 31/12/2019 കാണുക (2 MB)
പിണറായി വില്ലേജില്‍ ബയോ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി പാർക്ക്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, സിവിൽ സർവീസ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

പിണറായി വില്ലേജില്‍ ബയോ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി പാർക്ക്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, സിവിൽ സർവീസ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

16/09/2019 31/12/2019 കാണുക (270 KB)
കിൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി  പട്ടാനൂർ,കീഴല്ലൂർ വില്ലേജുകളിലെ  ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 

കിൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി  പട്ടാനൂർ,കീഴല്ലൂർ വില്ലേജുകളിലെ  ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 

03/09/2019 31/12/2019 കാണുക (443 KB)
തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ -പ്രളയം 2019

തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ -പ്രളയം 2019

30/08/2019 31/12/2019 കാണുക (607 KB)
ഇരിട്ടി താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ -പ്രളയം 2019

ഇരിട്ടി താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ -പ്രളയം 2019

30/08/2019 31/12/2019 കാണുക (3 MB)
തളിപ്പറമ്പ താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ-പ്രളയം2019

തളിപ്പറമ്പ താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ-പ്രളയം 2019

30/08/2019 31/12/2019 കാണുക (7 MB)
കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ -പ്രളയം 2019

കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ -പ്രളയം 2019

30/08/2019 31/12/2019 കാണുക (1 MB)
പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ -പ്രളയം 2019

പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ-പ്രളയം 2019

30/08/2019 31/12/2019 കാണുക (1,013 KB)
പിണറായി വില്ലേജില്‍ സൗത്ത് സോൺ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

പിണറായി വില്ലേജില്‍ സൗത്ത് സോൺ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

22/08/2019 31/12/2019 കാണുക (397 KB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

22/08/2019 31/12/2019 കാണുക (503 KB)
വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക്-മുഴുവൻ സമയ സ്വീപ്പർമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക്-മുഴുവൻ സമയ സ്വീപ്പർമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

06/08/2019 31/12/2019 കാണുക (307 KB)
കുഞ്ഞിമംഗലം റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

കുഞ്ഞിമംഗലം റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

05/08/2019 31/12/2019 കാണുക (319 KB)
വാഗഭട്ടാനന്ദ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്ര നിർമാണത്തിൽ ഭൂമി നഷ്ടപെട്ടവര്‍ക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ്

വാഗഭട്ടാനന്ദ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്ര നിർമാണത്തിൽ ഭൂമി നഷ്ടപെട്ടവര്‍ക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ്

30/07/2019 31/12/2019 കാണുക (228 KB)
പ്രത്യേക തഹസിൽദാർ LA നിയമനം – കല്ല്യാട് ആയുർവേദ ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൂട്ട്

പ്രത്യേക തഹസിൽദാർ LA നിയമനം – കല്ല്യാട് ആയുർവേദ ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൂട്ട്

19/07/2019 31/12/2019 കാണുക (596 KB)
കണ്ണൂർ സിറ്റി നഗര വികസന പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

കണ്ണൂർ സിറ്റി നഗര വികസന പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

15/07/2019 31/12/2019 കാണുക (1 MB)
മൊകേരി ചെരുവഞ്ചേരി പുത്തൂർ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ കിൻഫ്ര വ്യവസായിക മേഖല വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

മൊകേരി ചെരുവഞ്ചേരി പുത്തൂർ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ കിൻഫ്ര വ്യവസായിക മേഖല വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

12/07/2019 31/12/2019 കാണുക (526 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൊഡുവള്ളി റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൊഡുവള്ളി റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്

03/07/2019 31/12/2019 കാണുക (557 KB)
11 (1) ഡോക്യുമെന്റ് – കൊഡുവള്ളി റെയിൽ‌വേ പാലത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ( തിരുത്തിയ പ്രഖ്യാപനം )

11 (1) ഡോക്യുമെന്റ് – കൊഡുവള്ളി റെയിൽ‌വേ പാലത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ( തിരുത്തിയ പ്രഖ്യാപനം )

28/06/2019 31/12/2019 കാണുക (415 KB)
പിണറായി ഗ്രാമത്തിൽ ബയോ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി പാർക്ക് നിർമാണം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം

പിണറായി ഗ്രാമത്തിൽ ബയോ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി പാർക്ക് നിർമാണം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം

20/06/2019 31/12/2019 കാണുക (300 KB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

19/06/2019 31/12/2019 കാണുക (366 KB)
കൊടുവള്ളി റെയിൽ‌വേ പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ്

കൊടുവള്ളി റെയിൽ‌വേ പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ്

18/06/2019 01/12/2019 കാണുക (353 KB)
മേലെ ചൊവ്വ അണ്ടര്‍ പാസ്സിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം

മേലെ ചൊവ്വ അണ്ടര്‍ പാസ്സിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം

11/06/2019 31/12/2019 കാണുക (445 KB)
പിണറായി വില്ലേജില്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍റെറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

പിണറായി വില്ലേജില്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍റെറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

11/06/2019 31/12/2019 കാണുക (243 KB)
കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം വസ്തു ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ എന്‍ക്വയറി നോട്ടീസ്

കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം വസ്തു ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ എന്‍ക്വയറി നോട്ടീസ്

07/06/2019 31/12/2019 കാണുക (515 KB)
കൊടുവള്ളി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് 13/05/2019 31/12/2019 കാണുക (939 KB)
മട്ടന്നൂര്‍ കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക്‌ വികസനത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യാഘത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശം

മട്ടന്നൂര്‍ കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക്‌ വികസനത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യാഘത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശം

10/05/2019 31/12/2019 കാണുക (302 KB)
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് – കല്ല്യാട് പടിയൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്‍വേദ ഗവേഷണ സ്ഥാപന നിര്‍മാണത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യ ആഘാത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍ മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ഷ പ്രകാരം 09/05/2019 31/12/2019 കാണുക (442 KB)
കല്ല്യാട് പടിയൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്‍വേദ ഗവേഷണ സ്ഥാപന നിര്‍മാണത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യ ആഘാത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍ മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ഷ 09/05/2019 31/12/2019 കാണുക (690 KB)
L.A യുടെ 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – പാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത് വികസനം 11/02/2019 31/12/2019 കാണുക (644 KB)
കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം നിർമാണം

കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം നിർമാണം

11/01/2019 31/12/2019 കാണുക (1 MB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (തിരുവങ്ങാട് – ഏരഞ്ചോളി റോഡ് നിർമാണം)

തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (തിരുവങ്ങാട് – ഏരഞ്ചോളി റോഡ് നിർമാണം)

11/01/2019 31/12/2019 കാണുക (495 KB)
തലശേരി വളവു പാറ റോഡ്

തലശേരി വളവു പാറ റോഡ്

19/11/2018 19/11/2019 കാണുക (561 KB)
മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം

മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം

17/11/2018 17/11/2019 കാണുക (235 KB)
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഉറപ്പിക്കൽ

കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഉറപ്പിക്കൽ

13/11/2018 13/11/2019 കാണുക (246 KB)
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യതാനയം

ഗൂഗിൾ പ്ലേയ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യത നയം

15/03/2017 31/12/2020 കാണുക (67 KB)
ശേഖരം