Close

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് വിവിധ വ്യവസായിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കൂടാതെ ജില്ലയിലെ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെ  (Micro Small or Medium Enterprise) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, രജിസ്റ്റര്‍  ചെയ്യുക, ധനസഹായം നല്‍കുക, ഉപദേശിക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കൂടാതെ, പരമ്പരാഗത മേഖലയായ കൈത്തറിയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനു വേണ്ടി കൈത്തറി വസ്ത്ര ഡയറക്ട്രേറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മുഖേനയാണ്.

ഓഫീസ് മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഓഫീസ്

വിലാസം

ഫോൺനമ്പർScheme for strengthening linkages between Universities/ Research institutes and Industry/Enterprise.

ഇമെയിൽ

ജില്ലാ ഓഫീസ്

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി ഒ

കണ്ണൂർ-670002

04972700928

04972707522

dickannur@ymail.com

താലൂക്ക്വ്യവസായഓഫീസ്, കണ്ണൂർ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി ഒ

കണ്ണൂർ-670002

 

adiokannur.dic@kerala.gov.in

താലൂക്ക്വ്യവസായഓഫീസ്, തലശ്ശേരി

Scheme for strengthening linkages between Universities/ Research institutes and Industry/Enterprise.മിനിസിവിൽസ്റ്റേഷൻ

4thഫ്ലോർ

തലശ്ശേരി-670101

adiothalassery@gmail.com

താലൂക്ക്വ്യവസായഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ്

മിനിസിവിൽസ്റ്റേഷൻ

2ndഫ്ലോർ

തളിപ്പറമ്പ്-670141

tiotalipparmaba@gmail.com

 

ഔദ്യോഗികഫോൺനമ്പറുകൾ

 

 

 

താലുക്ക്വ്യവസായ

ഓഫീസ്, തലശ്ശേരി.

 

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ

9633154556

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

പേരാവൂർബ്ലോക്ക്

9188127194

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

കൂത്തുപറമ്പ്ബ്ലോക്ക്

9188127195

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

തലശ്ശേരിമുൻസിപ്പാലിറ്റി

9188127196

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

പാനൂർബ്ലോക്ക്

9188127197

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

ഇരിട്ടിബ്ലോക്ക്

9188127198

 

താലുക്ക്വ്യവസായഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ്.

 

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ

9495415010

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

തളിപ്പറമ്പ്ബ്ലോക്ക്&മുൻസിപ്പാലിറ്റി

9188127199

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

പയ്യന്നൂർബ്ലോക്ക്&മുൻസിപ്പാലിറ്റി

9188127200

വ്യവസായവികസനഓഫീസർഇരിക്കൂർബ്ലോക്ക്

9188127201

 

താലുക്ക്വ്യവസായഓഫീസ്കണ്ണൂർ.

 

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ

9895443464

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

കണ്ണൂ‍ർബ്ലോക്ക്

9188127202

വ്യവസായവികസനഓഫീസർകണ്ണൂർമുൻസിപ്പാലിറ്റി

9188127203

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

എ‍ടക്കാട്ബ്ലോക്ക്

9188127204

വ്യവസായവികസനഓഫീസർ

കല്ല്യാശ്ശേരിബ്ലോക്ക്

9188127205

പദ്ധതികളും സേവനങ്ങളും

പദ്ധതികള്‍

ക്രമനം.

 

പദ്ധതിയുടെപേര്

 

ബന്ധപ്പെട്ടസ‍ർക്കാർഉത്തരവ്

 

1

സംരംഭക സഹായ പദ്ധതി

28.12.2012 തീയതിയിലെ ജി.ഒ (എം.എസ്) നമ്പർ 156/2012 /ഐ.ഡി.

3 ഘട്ടങ്ങളിലുള്ളസഹായം- സ്റ്റാർട്ടപ്പ്പിന്തുണ, നിക്ഷേപപിന്തുണ, സാങ്കേതികപിന്തുണ.

ഭൂമി, കെട്ടിടം, പ്ലാന്റ്എന്നിവയിൽനിക്ഷേപം

ജനറൽകാറ്റഗറിസഹായം15% 20 ലക്ഷംരൂപയായിപരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

യുവാക്കൾക്കും(18 മുതൽ45 വയസ്സ്വരെ), വനിത, എസ്‌സി/ എസ്ടിസംരംഭകർക്കും, സഹായം20% 30 ലക്ഷംരൂപയായിപരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

മുൻ‌ഗണനാമേഖലയിലെസംരംഭങ്ങൾക്ക്10 ലക്ഷംരൂപയായിപരിമിതപ്പെടുത്തി10% അധികസഹായത്തിന്അർഹതയുണ്ട്

2

ഉജ്ജീവന സഹായ പദ്ധതി

G.O (KAI) നമ്പർ 27/2018 / ഐ.ഡി. തിരുവനന്തപുരം തീയതി 17.12.2018

പ്രളയബാധിതയൂണിറ്റുകളായിഡിഐസിതിരിച്ചറിഞ്ഞയൂണിറ്റുകൾക്കുള്ളപദ്ധതി

യൂണിറ്റുകൾപുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്ബാങ്കുകൾടേംലോൺഅനുവദിക്കണം.

രണ്ട്ലക്ഷംരൂപവരെയുള്ളടേംലോണിന്റെ25% മാർജിൻമണിആയിസംസ്ഥാനസർക്കാർപിന്തുണ

വർക്കിംഗ്ക്യാപിറ്റൽലോൺമാത്രംലഭിക്കുന്നയൂണിറ്റുകൾക്ക്: ഡബ്ല്യുസി‌എല്ലിന്റെ25% ഒരുലക്ഷംരൂപവരെമാർജിൻമണിഅല്ലെങ്കിൽഡബ്ല്യുസി‌എല്ലിന്10 ലക്ഷംരൂപവരെ, അവർക്ക്പലിശസബ്‌വെൻഷൻ@ 9% വായ്പതിരിച്ചടവിൽലഭിക്കും.

3

കേരള സ്ട്രസ്സ്‍ഡ് എംഎസ്എംഇകളുടെ പുനരുജ്ജീവന, പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ജി‌.ഒ.(എം‌എസ്) നമ്പർ38/2018 തീയതി15.05.2018.

ധനകാര്യഅഭാവം, വിപണനത്തിലെപ്രശ്നങ്ങൾ, ഫലപ്രദമല്ലാത്തമാനേജ്മെൻറ്രീതികൾ, ആവശ്യകതയിലെപൊതുമാന്ദ്യം, കാലഹരണപ്പെട്ടസാങ്കേതികവിദ്യഎന്നിവസ്ഥാപനങ്ങളിൽഅസുഖത്തിന്കാരണമാകുന്നകേരളത്തിലെഎം‌എസ്എംഇയൂണിറ്റുകൾക്ക്.

4

നാനോ  ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്റർപ്രൈസസിന് പലിശ നൽകാനുള്ള പദ്ധതി.

13.11.2017 തീയതിയിലെ G.O (MS) No.116/2017/ID.

ഉൽപ്പാദനപ്രവർത്തനത്തിലോജോലിയിലോഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന5 ലക്ഷംരൂപവരെമൂലധനനിക്ഷേപമുള്ളനാനോ, ഹൗസ്ഹോൾഡ്യൂണിറ്റുകൾക്ക്സാമ്പത്തികസഹായംനൽകുക.

യൂണിറ്റുകൾ‌ നേടുന്നടേംലോണുകൾ‌ക്ക്റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്അടിസ്ഥാനത്തിൽപലിശസബ്വെൻഷൻരൂപത്തിൽസാമ്പത്തികസഹായംനൽകുന്നു.

പൊതുവിഭാഗത്തിൽ3 വർഷത്തേക്ക്പലിശസബ്‌വെൻഷൻ6 ശതമാനവുംഎസ്‌സി/ എസ്ടി, സ്ത്രീകൾക്ക്3 വർഷത്തേക്ക്ഇത്8 ശതമാനവുമാണ്.

ബാങ്ക്ക്ലെയിംചെയ്യുന്നപലിശസബ്വെൻഷൻതുകടേംലോൺബാങ്കിലേക്ക്ക്രെഡിറ്റ്ചെയ്യപ്പെടുന്നു

5

പ്രളയബാധിത എം‌എസ്‌എം‌ഇകൾ‌ക്കുള്ള പലിശ സബ്‌വെൻഷൻ സ്കീം (ഫ്ലഡ് പുനർ‌നിർമ്മാണ പദ്ധതി)

ജി‌ഒ(Rt)നമ്പർ435/2019/ഐഡി29.05.19

മൊബൈൽസർവേ-പുനർ‌നിർമ്മിക്കുന്നകേരളത്തിൽ‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞഉൽ‌പാദന, സേവനമേഖലയിലെപ്രളയബാധിതഎം‌എസ്‌എം‌ഇകൾക്ക്പിന്തുണനൽകുന്നതിന്.

സ്കീമിലെസഹായം- പലിശസബ്വെൻഷൻterm 3 വർഷത്തേക്ക്ബാങ്കുകളിൽനിന്ന്ലഭിക്കുന്നടേംലോൺ/ വർക്കിംഗ്ക്യാപിറ്റൽലോണിന്പ്രതിവർഷം8%.

6

പ്രളയബാധിത എം‌.എസ്‌.എം‌.ഇ-കൾ‌ പുനർ‌നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം

(ഫ്ല    പ്രളയം-പുനർ‌നിർമ്മിക്കൽ‌ പദ്ധതി)

29.05.19 തീയതിയിലെG.O (Rt) No.436/2019/ID

ജൂൺ1 മുതൽഓഗസ്റ്റ്18 വരെസംഭവിച്ചതുംമൊബൈൽസർവേയിൽഉൾപ്പെട്ടതുമായപ്രളയത്തെത്തുടർന്ന്നാശനഷ്ടങ്ങളോനാശനഷ്ടങ്ങളോസംഭവിച്ചഉൽ‌പാദനമേഖലയിലെഎല്ലാഎം‌എം‌എസ്‌ഇകളുംയോഗ്യമാണ്.

ഇഎസ്എസ്മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾഅനുസരിച്ച്സ്ഥിരമൂലധനനിക്ഷേപത്തിന്റെഘടകങ്ങൾസഹായത്തിന്അർഹമാണ്.

മൊത്തംഎഫ്‌സിയുടെ15% മുതൽ40% വരെസഹായംജനറൽവിഭാഗത്തിന്20 ലക്ഷംരൂപയുംപ്രത്യേകവിഭാഗത്തിന്30 ലക്ഷംരൂപയുമാണ്(ഇഎസ്എസ്മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾഅനുസരിച്ച്)

7

സർവകലാശാലകൾ/ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായം/എന്റർപ്രൈസ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി

 

ഗവേഷണസൗകര്യങ്ങളുംടെസ്റ്റിംഗ്ലബോറട്ടറികളുംസ്ഥാപിച്ചസംസ്ഥാനത്തിനുംസ്ഥാപനത്തിനുമിടയിലുള്ളസംരംഭങ്ങളുംതമ്മിലുള്ളശക്തമായതുംനിലനിൽക്കുന്നതുമായബന്ധങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുംവളർത്തുന്നതിനും

വ്യാവസായികയൂണിറ്റ്, അതിന്റെഉൽപ്പന്നംവികസിപ്പിക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഒരുഎഞ്ചിനീയറിംഗ്കോളേജ്/ പോളിടെക്നിക്/ ഐടിഐ/ റിസർച്ച്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ/ സിഎഫ്എസ്സിഎന്നിവരുമായിബന്ധപ്പെടണം.

8

കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതി (ആശ)

 

കരകൗശലഅധിഷ്ഠിതമൈക്രോഎന്റർപ്രൈസസ്സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്കരകൗശലമേഖലയിലെകരകൗശലവിദഗ്ധർക്ക്വിപുലമായപിന്തുണനൽകുക.

എന്റർപ്രൈസ്കമ്മീഷൻചെയ്തതിനുശേഷവുംഇ.എംപാർട്ട്II / ഉദ്യോഗ്അധാർഫയൽചെയ്തതിനുശേഷവുംഗ്രാന്റ്രൂപത്തിൽപിന്തുണഒരുബാക്ക്എൻഡ്സാമ്പത്തികസഹായമായിവിപുലീകരിക്കും.

9

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽ ദാന പദ്ധതി (പിഎംഇജിപി)

 

പ്രായം- കുറഞ്ഞത്18 വയസ്സ്

വിദ്യാഭ്യാസം- 10 ലക്ഷംരൂപയ്ക്ക്മുകളിലുള്ളപ്രോജക്ടുകൾക്കായിഎട്ടാംക്ലാസ്പാസായിരിക്കണം(മാനുഫാക്ചറിംഗ്)

വ്യക്തികൾ, സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ, സഹകരണസംഘങ്ങൾഎന്നിവർക്ക്അപേക്ഷിക്കാം.

 

 1. സംരംഭക സഹായ പദ്ധതി
 • industry.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷകൻ യഥാസമയം ഒപ്പിട്ട ഓൺ‌ലൈൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പും ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള ബാധകമായ രേഖകളും ജനറൽ മാനേജർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം, കണ്ണൂർ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ:

(a) സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, നിക്ഷേപ, സാങ്കേതിക സഹായം എന്നീ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും പൊതുവായിട്ടുളളവ

 

i

അപേക്ഷകൻ കൃത്യമായി ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷ (അനുബന്ധം – III) (പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എല്ലാ പങ്കാളികളും ഒപ്പിടണം)

 

ii

ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന രസീത്

 

iii

ചലന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്/ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള രസീത്

 

iv

പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ വോട്ടർ ഐഡി /പാസ്‌പോർട്ട്/റേഷൻ കാർഡ്/പ്രൊമോട്ടർ/  ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്            (യുവ സംരംഭകർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ജനനത്തീയതി രേഖ ഹാജരാക്കണം)   

 

v

പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഒഴികെയുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് 

 

vi

ഉദ്യോഗ് ആധാറിന്റെ  സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

 

vii

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് (ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്) (എസ്‌.സി/എസ്.ടി സംരംഭകർ സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ)

 

viii

പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് (സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്)

(b) (A) under (i) – (viii) എന്നതിനുപുറമെയുളള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സഹായത്തിനായി

(ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടേം ലോൺ അനുവദിച്ചതിനുശേഷം നൽകേണ്ടത്)

 

i

പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് (ധനകാര്യ സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്)

 

ii

ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശുപാർശ കത്ത് (അനുബന്ധം – IV)ഒറിജിനൽ

 

iii

ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ടേം ലോൺ അനുമതി കത്തിന്റെ പകർപ്പ് (ധനകാര്യ സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്)

 

(c) നിക്ഷേപ സഹായം {in addition to (i) – (viii) under (a)}

 

i

കാലതാമസം നേരിട്ട അപേക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് മാപ്പ് അപേക്ഷ

 

ii

പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഒഴികെയുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പങ്കാളിത്ത കരാറിന്റെ/മെമ്മോറാണ്ടം, അസോസിയേഷൻ / നിയമാവലിയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

 

iii

പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഒഴികെയുള്ള  സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനിയിൽ യിൽ നിന്നുളള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

iv

ഓഡിറ്റുചെയ്‌ത ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

 

v

ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള സാധുവായ ലൈസൻസിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

vi

വിൽപ്പന ബില്ലുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ 

 

vii

കെ‌എസ്‌ഇബിയുടെ ഉപഭോക്തൃ കാർഡിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, കരാർ ആവശ്യകതയും വൈദ്യുതി കണക്ഷന്റെ തീയതിയും കാണിക്കുന്ന  അവസാന വൈദ്യുത ബില്ലിന്റെ ഒരു പകർപ്പ്

 

 

 

viii

ഭൂമി

 

1

ഡിഎ, ഡിപി മുതലായവയിൽ ടൈറ്റിൽ / ലീസ് ഡീഡ് / അലോട്ട്മെന്റ് ഓർഡറിന്റെയും പണമടച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുടെയും പകർപ്പ്.

 

2

ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ ന്യായമായ വില സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

 

 

 

 

ix

ഭൂവികസന ചെലവ്

 

 

സർക്കാർ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത (വ്യവസായങ്ങൾ, പിഡബ്ല്യുഡി, എൽഎസ്ജിഡി, ജലസേചനം മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ നൽകുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

 

 

 

x

കെട്ടിടം

 

1

ടൈറ്റിൽ ഡീഡിന്റെ/പാട്ടക്കരാർ ഭൂമിയുടെ പകർപ്പ് (ഭൂമി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം)

 

2

സർക്കാർ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത (വ്യവസായങ്ങൾ, പിഡബ്ല്യുഡി, എൽഎസ്ജിഡി, ജലസേചനം മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ നൽകുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

3

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

 

 

 

xi

പ്ലാന്റ് &മെഷീനറി

 

1

പണമടച്ചതിന്റെ തെളിവുള്ള ഇൻവോയ്സുകൾ/ബില്ലുകളുടെ പകർപ്പ് (ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ രസീത് / സർട്ടിഫിക്കറ്റ്; സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട നികുതി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച ഇൻവോയ്സിന്റെ പകർപ്പ്)ഇറക്കുമതി ചെയ്ത യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള എൻട്രി ബിൽ

 

2

ഇറക്കുമതി ചെയ്ത യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള എൻട്രി ബിൽ

 

3

ഫാബ്രിക്കേറ്റ‍ഡ് മെഷീനറിയുടെ കാര്യത്തിൽ, സർക്കാർ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത (വ്യവസായങ്ങൾ, പിഡബ്ല്യുഡി, എൽഎസ്ജിഡി, ജലസേചനം മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ നൽകുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

 

 

 

xii

വൈദ്യുതീകരണ ചെലവ്

 

1

പണമടച്ചതിന്റെ തെളിവ് സഹിതം ഇൻവോയ്സുകൾ / ബില്ലുകളുടെ പകർപ്പ് (പവർ കണക്ഷൻ ചാർജുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ ചെലവ് മുതലായവ) (ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ രസീത് / സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

 

 

2

വൈദ്യുതീകരണ ചെലവ് Rs. 50,000 / -രൂപയിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് / കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ, നൽകുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

 

 

 

xiii

ജനറേറ്റർ സെറ്റ് / മറ്റ് energy ർജ്ജ ഉൽ‌പാദന ഉപകരണങ്ങൾ

 

1

പണമടച്ചതിന്റെ തെളിവുള്ള ഇൻവോയ്സുകൾ / ബില്ലുകളുടെ പകർപ്പ് (ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ രസീത് / സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

 

2

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് / കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ / അംഗീകൃത മൂല്യനിർണ്ണയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

3

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുളള  ജനറേറ്റർ സെറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പെർമിറ്റിന്റെ /എനർജൈസേഷൻ ഓർഡറിന്റെ പകർപ്പ്

 

 

 

 

xiv

ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ

 

1

പണമടച്ചതിന്റെ തെളിവുള്ള ഇൻവോയ്സുകൾ / ബില്ലുകളുടെ പകർപ്പ് (ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ രസീത് / സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

 

2

സർക്കാർ വകുപ്പിലെ (ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പിഡബ്ല്യുഡി, എൽഎസ്ജിഡി, ഇറിഗേഷൻ മുതലായവ) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ / അംഗീകൃത മൂല്യനിർണ്ണയം , ഇന്ത്യ നൽകുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

xv

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങൾ

 

1

പണമടച്ചതിന്റെ തെളിവുള്ള ഇൻവോയ്സുകൾ / ബില്ലുകളുടെ പകർപ്പ് (ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള രസീത് / സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

 

2

സർക്കാർ വകുപ്പിലെ (ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പിഡബ്ല്യുഡി, എൽഎസ്ജിഡി, ഇറിഗേഷൻ മുതലായവ) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ  നൽകുന്ന  സാക്ഷ്യപത്രം.

 

3

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ സമ്മത പത്രത്തിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.

 

 

 

 

xvi

ജല, മാലിന്യ പുനരുപയോഗം / മഴവെളള സംഭരണ ഉപകരണങ്ങൾ

Essential Office/Water & waste recycling/rain harvesting equipments

 

1

പണമടച്ചതിന്റെ തെളിവുള്ള ഇൻവോയ്സുകൾ / ബില്ലുകളുടെ പകർപ്പ് (ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള രസീത് / സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

 

2

സർക്കാർ വകുപ്പിലെ (ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പിഡബ്ല്യുഡി, എൽഎസ്ജിഡി, ഇറിഗേഷൻ മുതലായവ) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ / അംഗീകൃത മൂല്യനിർണ്ണയം , ഇന്ത്യ എന്നിവർനൽകുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

(d) സാങ്കേതിക  സഹായം – {in addition to (i) – (viii) under (a) plus (i) to (vi) under (c)}

 

i

ഓർഡറിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും കൺസൾട്ടൻസി / ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെലവുകൾ അടച്ചതിന്റെ തെളിവും

 

ii

പുതിയ പ്ലാന്റ്/മെഷീനറി  പണമടച്ചതിന്റെ  ഇൻവോയ്സുകൾ / ബില്ലുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

 

iii

സർക്കാർ വകുപ്പിലെ (ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പിഡബ്ല്യുഡി, എൽഎസ്ജിഡി, ഇറിഗേഷൻ മുതലായവ) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ / അംഗീകൃത മൂല്യനിർണ്ണയം , ഇന്ത്യ എന്നിവർനൽകുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

iv

ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള  സാങ്കേതികവിദ്യ പുതിയതാണെന്നതിനുളള  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

 

 

 

2. കേരള സ്ട്രസ്സ്‍ഡ് എംഎസ്എംഇകളുടെ പുനരുജ്ജീവന, പുനരധിവാസ പദ്ധതി

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളും ജനറൽ മാനേജർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുക

ഉളളടക്കം ചെയ്യേണ്ട രേഖകൾ

1

ഉദ്യോഗ് ആധാർ മെമ്മോറാണ്ടം

2

പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്

3

അധിക വായ്പയ്ക്കുള്ള അനുമതി കത്തിന്റെ പകർപ്പ് , ഉണ്ടെങ്കിൽ

4

പുതിയ നിക്ഷേപം  ഉണ്ടെങ്കിൽ  തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ

5

പ്രൊമോട്ടർ / പ്രമോട്ടർമാരുടെ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫിന്റെ പകർപ്പ് 

6

പ്രൊപ്രൈറ്ററി അല്ലാത്ത യൂണിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പങ്കാളിത്ത ഡീഡിന്റെ / മെമ്മോറാണ്ടം, അസോസിയേഷൻ / നിയമാവലിയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

7

പ്രൊപ്രൈറ്ററി അല്ലാത്ത യൂണിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ  കമ്പനി രജിസ്ട്രാർ / ഫേം / സൊസൈറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

8

പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഒഴികെയുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

9

കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ പകർപ്പ്

10

അപേക്ഷിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ 

 

 1. സർവകലാശാലകൾ / ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായം / എന്റർപ്രൈസ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.
 • സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള സഹായം അനുമതി നൽകുന്ന അതോറിറ്റി (വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയരക്ടർ) തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം അർഹരായ സ്ഥാപനത്തിന് തവണകളായി വിട്ടുകൊടുക്കും. പ്രോജക്ടിന്റെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും/ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന സമയത്തും പ്രതിനിധികൾക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ/മാനേജർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള സഹായത്തിന്റെ ഓരോ ഗുണഭോക്തൃ സ്ഥാപനത്തിലും ചുമതലപ്പെടുത്തും.
 1. നാനോ ഹൗസ്ഹോൾഡ് എന്റർപ്രൈസസിന് പലിശ നൽകാനുള്ള പദ്ധതി
  • അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളും ജനറൽ മാനേജർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുക.
  • നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫൈലിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുപാർശ കത്ത്
  • ഉദ്യോഗ് ആധാർ മെമ്മോറാണ്ടം
  • പ്രമോട്ടറുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
  • നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷകന്റെ പ്രഖ്യാപനം
 1. പ്രളയബാധിത എം‌എസ്‌എം‌ഇകൾക്കുള്ള പലിശ ഇളവ് (ഫ്ലഡ്- പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി)
 • അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളും ജനറൽ മാനേജർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുക.
 • നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫൈലിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുപാർശ കത്ത്
 • ഉദ്യോഗ് ആധാർ മെമ്മോറാണ്ടം
 • പ്രമോട്ടറുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
 • നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷകന്റെ പ്രഖ്യാപനം
 1. പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി
 • kviconline.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ക്രീനിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോയും പ്രമാണങ്ങളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടും.
 1. ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 2. ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് പ്രത്യേക വിഭാഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 3. റൂറൽ ഏരിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 4. പദ്ധതി രേഖ
 5. വിദ്യാഭ്യാസം / ഇഡിപി / നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 6. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും ആവശ്യമാണ്
 7. രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 8. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അംഗീകാരപത്രം / സെക്രട്ടറിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന
 • നിയമാവലിയുടെ പകർപ്പ്.
 1. ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് പ്രത്യേക വിഭാഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

 

 • മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

1

ബിസ്സിനസ്സ്ഇൻക്യൂബേഷൻസെന്റർ

2

ഏകജാലകവ്യവസായ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ്

(Single Window Clearance Boards)

3

സംരംഭകർക്കുംവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബോധവൽക്കരണപരിപാടി

സംരംഭകത്വപരിശീലനം(EDP)

4

നിക്ഷേപകസംഗമം(Investors Meet)

5

സാങ്കേതിക ശില്പശാല (Technology Clinic)

6

നൈപുണ്യ  വികസന പരിശീലനം

7

ഫെസിലിറ്റേഷൻകൗൺസിൽ

8

എം.എസ്.എം.ഇഅവാർഡ്

9

ഇൻഡസ്‌ട്രിയൽകോപ്പറേറ്റീവ്സൊസൈറ്റി

10

ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ്ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്രീസ് ലൈസൻസ്

11

സ്‌പിരിറ്റ്‌, മൊളാസിസ്, മെഥനോൾ, ആൽക്കഹോൾ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള എസൻഷ്യാലിറ്റിസർട്ടിഫിക്കറ്റ്

12

വിപണനസഹായങ്ങൾ(Exhibition)

13

വ്യവസായപ്ലോട്ട്, ഷെഡ്

 

കൈത്തറി വികസന പരിപാടികൾ

1

സൗജന്യ  സ്കൂള്‍ യൂണിഫോം പദ്ധതി

2

സ്കില്‍ ഡെവലപ്മെന്‍റ് ട്രെയിനിംഗ്

3

പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഇന്‍സെന്‍റീവ്

4

ഒരു വീട്ടില്‍ ഒരു തറി

5

യാണ്‍ സബ്സിഡി (കഴി നൂല്‍ സബ്സിഡി) ഡൈസ് &കെമിക്കല്‍ സബ്സിഡി)

6

ഇന്‍കം സപ്പോര്‍ട്ട് സ്കീം

7

പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്മെന്‍റ് അസിസ്റ്റന്‍സ് (പിഡിഎ)

8

തറി ബനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുളള ധനസഹായം

9

അംശദാന മിതവ്യയഫണ്ട് ( സിടിഎഫ്)

10

റിബേറ്റ്

11

കയറ്റുമതി വിപണന ധനസഹായം(എക്സ്പോര്‍ട്ട് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ഇന്‍സന്‍റീവ്)

12

എക്സിബഷന്‍ ഗ്രാന്‍റ്

13

കലാപരമായ കൈത്തറി

14

ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഷെയര്‍ പാര്‍ട്ടിസിപ്പേഷന്‍

15

കൈത്തറി വസ്ത്ര പ്രദര്‍ശനവും സെമിനാറും

16

ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതി

17

ചിത്ര രചന മല്‍സരം

18

കൈത്തറി സ്കൂള്‍ യൂണിഫോം – തറി  അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍

 

വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബന്ധപെട്ട

സേവനങ്ങള്‍ക്കും പദ്ധതികള്‍ക്കുമുള്ള ലിങ്കുകള്‍

വ്യവസായ  വാണിജ്യ വകുപ്പ് പദ്ധതികള്‍

http://industry.kerala.gov.in/index.php/malayalam1

കൈത്തറി വകുപ്പ് പദ്ധതികള്‍

http://handloom.kerala.gov.in/

എം. എസ്. എം. ഇ മന്ത്രാലയം

http://www.dcmsme.gov.in/

ആവശ്യമായ അനുമതികള്‍ അറിയാന്‍

https://invest.kerala.gov.in/investor-query/

കെ-സ്വിഫ്റ്റ് (ഏക ജാലക അനുമതി)

http://www.kswift.kerala.gov.in/index/

സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉധ്യോഗ് ആധാര്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍

https://udyogaadhaar.gov.in/UA/UAM_Registration.aspx

പി. എം. ഇ. ജി. പി വായ്പാ പദ്ധതി

https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp

നിക്ഷേപക സഹായ പദ്ധതി

http://ess.kerala.gov.in/

ലൂബ്രിക്കന്റ് ഓയില്‍/ഗ്രീസ് ലൈസന്‍സ്

http://serviceonline.gov.in/

നിയന്ത്രിത അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍ക്കുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം

http://serviceonline.gov.in/

ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പന കേന്ദ്രം

http://www.keralasme.org/

 

വിവരാവകാശനിയമം2005

 

ജില്ലാവ്യവസായകേന്ദ്രം, കണ്ണൂർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്

പേര്

തസ്തിക

ഫോൺനമ്പർ

പബ്ലിക്ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർ

അബ്ദുൾറാജിബ്പിവി

മാനേജർ(ഇഐ)

9495361808

അസിസ്റ്റന്റ്പബ്ലിക്ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർ

സെറിൻബാൻഎസ്

സീനിയർസൂപ്രണ്ട്

9526121905

അപ്പീൽഅധികാരി

അനിൽകുമാർപിഎൻ

ജനറൽമാനേജർ

9446545440

 

താലൂക്ക്വ്യവസായഓഫീസ്, കണ്ണൂർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്

പേര്

തസ്തിക

ഫോൺനമ്പർ

പബ്ലിക്ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർ

 

സുജിത്കെ

ഉപജില്ലാവ്യവസായഓഫീസർ

9895443464

അസിസ്റ്റന്റ്പബ്ലിക്ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർ

 

നിമിത എംവി

ക്ലർക്ക്

8281984378

അപ്പീൽഅധികാരി

അനിൽകുമാർപിഎൻ

ജനറൽമാനേജർ

9446545440

 

താലൂക്ക്വ്യവസായഓഫീസ്തലശ്ശേരി

ഉദ്യോഗപ്പേര്

പേര്

തസ്തിക

ഫോൺനമ്പർ

പബ്ലിക്ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർ

 

നിധിൻഇആർ

ഉപജില്ലാവ്യവസായഓഫീസർ

 

9633154556

അസിസ്റ്റന്റ്പബ്ലിക്ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർ

ഷബാനസി

സീനിയർക്ലർക്ക്

9846366698

അപ്പീൽഅധികാരി

അനിൽകുമാർപിഎൻ

ജനറൽമാനേജർ

9446545440

 

താലൂക്ക്വ്യവസായഓഫീസ്തളിപ്പറമ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര്

പേര്

തസ്തിക

ഫോൺനമ്പർ

പബ്ലിക്ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർ

ലതികഎംകെ

ഉപജില്ലാവ്യവസായഓഫീസർ

9495415010

അസിസ്റ്റന്റ്പബ്ലിക്ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർ

സന്തോഷ്കെകെ

സീനിയർക്ലർക്ക്

9496472518

അപ്പീൽഅധികാരി

അനിൽകുമാർപിഎൻ

ജനറൽമാനേജർ

9446545440

 

 

സേവനാവകാശനിയമം2018 (3) വകുപ്പ്

ക്രമനം

 

സേവനം

സമയപരിധി

നിയുക്ത

ഉദ്യോഗസ്ഥന്

ഒന്നാംഅപ്പീല്അധികാരി

രണ്ടാം അപ്പീൽ അധികാരി

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

സംരംഭകത്വസഹായപദ്ധതി

 

 

 

 

 

(എ)

സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ്സഹായം

15 ദിവസം

ജനറൽമാനേജ൪

ജില്ലാവ്യവസായകേന്ദ്രം, കണ്ണൂ൪

 

അഡീഷണൽ

ഡയരക്ടര്‍

വ്യവസായവാണിജ്യവകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വ്യവസായവാണിജ്യഡയരക്ടർ

തിരുവനന്തപുരം

(ബി)

നിക്ഷേപസഹായംഒരുകോടിരൂപവരെയുള്ളനിക്ഷേപത്തിന്

3 മാസം

,,

,,

,,

(സി)

സാങ്കേതികസഹായം

1 മാസം

,,

,,

,,

2

വ്യവസായഭുമിഅലോട്ട്ചെയ്തുനല്‍കല്‍  (1 എക്കറിന്തഴെയുളളഅലോട്ട്മെന്റ്)

3 മാസം

,,

,,

,,

3

സംരംഭകത്വമെമ്മോറാണ്ടംഫയലിംഗ്( 1 അല്ലെങ്കില്‍ 2 )

2 ദിവസം

,,

,,

,,

4

എസന്‍ഷ്യാലിറ്റിസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌(സ്പിരിറ്റ്ഈതൈല്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ മൊളാസിസ്ഒയികെയുളളവ)

30 ദിവസം

,,

,,

,,

 

കൈത്തറി പദ്ധതികള്‍

ക്രമനം.

സേവനം

സമയപരിധി

നിയുക്ത

ഉദ്യോഗസ്ഥന്

ഒന്നാംഅപ്പീല്അധികാരി

രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അധികാരി

1

അംശദാനസമ്പാദ്യപദ്ധതി

30ദിവസം

ഡെപ്യൂട്ടി

രജിസ്ട്രാർ,

ജില്ലാവ്യവസായകേന്ദ്രം,കണ്ണൂ൪.

അഡീഷണല്‍    

ഡയറക്ടര്‍,

വ്യവസായവാണിജ്യവകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.

കൈത്തറി  &ടെക്സ്റ്റൈല്‍

ഡയറക്ടര്‍,

തിരുവനന്തപുരം.

2

കൈത്തറി മേഖലയില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതി

60ദിവസം

,,

,,

,,

3

നെയ്ത്തുകാർക്കുംമറ്റ്തൊഴിലാളികളൾക്കുമുളളപ്രചോദനപരിപാടി

45ദിവസം

,,

,,

,,